www.alcoaveteraner.com Vedtekter Ma. 30. nov. 2020

VEDTEKTER FOR ALCOA MOSJØEN PENSJONISTFORENING

 

§ 1. MEDLEMSKAP

Alle pensjonister fra Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode kan bli medlemmer, samt deres ektefeller/samboere. I tillegg kan alle tidligere Elkem-ansatte med 10 års tjeneste som er blitt direkte overført og/eller utskilt fra Elkem Mosjøen til egne foretak, også opptas som medlemmer.

 

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er å medvirke til god kontakt mellom medlemmene gjennom sammenkomster, ved turer og arrangementer som medlemmene er interessert i. Holde god kontakt med bedriftene og fagforeningene som medlemmene kommer fra. Jobbe aktivt for medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige, kulturelle og samfunnsmessige interesser.

 

§ 3. FORENINGENS ORGANER

§ 3.1.Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Det skal holdes ordinært før utgangen av februar hvert år. Det skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøte behandler følgende saker:

A.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

B.      Valg av dirigent og referent

C.      (Strøket fra vedtektene på årsmøtet 23.2.2014)

D.     Styrets årsberetning

E.      Regnskap

F.      Fastsette medlemskontigent

G.      Behandle fremlagte saker

H.     Valg av 2 revisorer, 1 hvert år

I.      Valg av styre og varamedlemmer

J.      Valg av valgkomité

K.      Avslutning

 

§ 3.2. Medlemsmøte blir innkalt av styre etter behov med 7 dagers varsel. Møte tar stilling til saker som ikke behøves lagt frem for årsmøte. Medlemsmøte velger komiteer og utvalg som trengs til daglig drift. Det føres referat fra medlemsmøtene.

 

§ 3.3. Styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer med følgende sammensetning; Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Styrets oppgave er å lede lagets drift i henhold til dets formål.

 

§ 3.4. STYREMØTER 

Styre innkalles etter behov med 7 dagers varsel.

Saksliste fremlegges ved møtes begynnelse.

Det føres protokoll fra styremøtene som refereres i neste møte for godkjennelse. Alle beslutninger i styre krever alminnelig flertall.

 

§ 4. VedtektSENDRING

Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøte med 2/3-dels flertall av de frammøtte medlemmene.

 

§ 5. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av foreningen behandles og avgjøres av årsmøte. Beslutning av dette krever 3/4-dels flertall av de frammøtte. Ved vedtak om oppløsning overføres foreningens aktiva til en offentlig registrert veldedig organisasjon.

 

 

·          Endringer av Vedtektene vedtatt på årsmøtet 15.februar 2009

·          Endringer i Vedtektenes § 1 vedtatt på årsmøtet 21.februar 2010 etter navneendring fra EAM-pensjonistforening til Alcoa Mosjøen Pensjonistforening.

·          Vedtektenes § 2 og § 5 endret enstemmig på årsmøte 20. Februar 2011.

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening Elkem Aluminium Mosal Mosjøen Anode veteran veteraner pensjonist pensjonister forening
web: info helgeland